Jaka wiza do Polski dla obywateli Ukrainy - rodzaje.

Jaka wiza do Polski dla obywateli Ukrainy - rodzaje.

 

Kwestie wizowe - informacje ogólne

Rodzaje wiz dla cudzoziemca

Przed złożeniem wniosku o wizę zdecyduj, jaki rodzaj wizy chcesz uzyskać:

Tranzytowa wiza lotniskowa (typ A)

Wybierz ten rodzaj wizy, jeśli planujesz tylko tranzyt przez międzynarodową strefę lotniska znajdującego się w strefie Schengen i podróżujesz na podstawie paszportu jednego z następujących krajów: Afganistan, Bangladesz, Demokratyczna Republika Konga, Erytrea, Etiopia, Ghana, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sri Lanka.

Wiza Schengen (typ C)

Wiza dla osób, które zamierzają przebywać w Polsce lub innych krajach strefy Schengen maksymalnie do 90 dni w każdym 180-dniowym okresie. Oznacza to, że możesz przebywać w niej legalnie tylko w sytuacji, gdy w ciągu ostatnich 180 dni Twój pobyt w krajach strefy nie przekroczył 90 dni. Na stronie Komisji Europejskiej znajdziesz specjalny kalkulator, który pozwala obliczyć, jak długo możesz przebywać w strefie Schengen.

O wizę Schengen możesz ubiegać się w polskiej placówce dyplomatycznej, jeśli:

 • Polska jest jedynym celem Twojej wizyty w strefie Schengen;
 • jeśli chcesz odwiedzić więcej niż jeden stan strefy, ale głównym miejscem podróży jest Polska;
 • jeśli nie możesz zdecydować, który z krajów Schengen jest Twoim głównym celem podróży, ale pierwszym krajem, który przekraczasz w strefie Schengen, jest Polska.

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest również wystawienie tzw. Wiza Schengen LTV, ważna tylko w niektórych krajach strefy

Wiza krajowa (typ D)

Złóż wniosek o taką wizę, jeśli chcesz przebywać w Polsce dłużej niż 90 dni. Wiza ta może jednak nie być ważna dłużej niż 1 rok. Musisz wybrać wniosek wizowy o wizę krajową, jeśli chcesz uzyskać azyl, repatriację lub jeśli korzystasz z praw przyznanych Ci przez Kartę Polaka.

Pamiętaj - cudzoziemiec ubiegający się o pobyt na terytorium Polski zobligowany jest to wykazania ubezpieczenia.

Uproszczona procedura wizowa dla członków rodzin obywateli UE

Kto może skorzystać z procedury:

PAMIĘTAJ: Procedura dotyczy tylko członków rodziny obywateli UE, którzy nie posiadają obywatelstwa polskiego lub nie mieszkają w Polsce.

Za obywateli UE uważa się:

 • obywatele państw członkowskich UE,
 • obywatele Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

Za członka rodziny obywatela UE uważa się:

 • jego mąż (żona),
 • partner, z którym obywatel UE zawarł zarejestrowany związek partnerski zgodnie z prawem tego Państwa-Strony, o ile prawo tego państwa uznaje równość formalnego związku partnerskiego i małżeństwa,
 • dziecko w wieku poniżej 21 lat pozostające na utrzymaniu obywatela UE, jego małżonka lub partnera.

Jakie daje prawa:

 • złożenie wniosku wizowego jest bezpłatne;
 • Twój wniosek zostanie przyjęty w placówce dyplomatycznej bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Potrzebne dokumenty:

 • Wydrukowany i podpisany formularz wniosku wizowego (wypełniony na stronie e-konsulat )
 • Aktualne kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 • Ważny paszport
 • Dokument potwierdzający małżeństwo lub związek partnerski z obywatelem UE
 • Dokument potwierdzający fakt towarzyszenia lub dołączenia do obywatela UE w miejscu zamieszkania

Odmowa wydania wizy:

Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

Dane biometryczne

Ubiegając się o wizę będziesz mieć dane biometryczne: zdjęcie w przypadku wizy krajowej oraz zdjęcie i odciski palców w przypadku ubiegania się o wizę Schengen.

Jeśli ubiegałeś się o wizę Schengen w ciągu ostatnich 59 miesięcy i pobrano od Ciebie odciski palców, nie będziesz musiał ich ponownie składać – system automatycznie przeniesie Twoje dane.

Z obowiązku pobrania odcisków palców zwolnione są:

 • dzieci poniżej 12 lat;
 • osoby, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe (np. z powodu braku palców lub ich tymczasowego zranienia);
 • szefowie państw i rządów, członkowie rządów krajowych w towarzystwie małżonków oraz członkowie oficjalnej delegacji podczas oficjalnych wizyt;
 • monarchowie i ważni członkowie rodziny królewskiej podczas oficjalnych podróży.

Dane osobiste

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych zawartych w Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS) jest Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego Komenda Główna Policji, ul. Puławska, 148/150, 02-624 Warszawa.

Reklamacje dotyczące ochrony danych osobowych rozpatruje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Zakłady, 2, 00-193 Warszawa.

Podstawa jest prawidłowa

Statut z dnia 14 lipca 2006 r. przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Czarter z dnia 12 grudnia 2013 r. o nieznajomych

Czarter z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne