Ubezpieczenie Cudzoziemca KL - do wizy, karty pobytu

Ubezpieczenie KL

Cudzoziemca

Ubezpiecz teraz

wycena

Ubezpieczenie do wizy

Jakie ubezpieczenie potrzebne do uzyskania wizy w Polsce? 

 1. Pierwszy krok to złożenie dokumentów o wizę. Ale to nie wszystko. Ubezpieczenie zdrowotne do wizy jest także niezbędne. Jest to gwarancja leczenia na okoliczność nieszczęśliwego wypadku czy nieoczekiwanej choroby w trakcie pobytu na terenie Polski. Ubezpieczenie do wizy powinno posiadać sumę ubezpieczenia w wysokości 30000 euro. 
 2. Nasze ubezpieczenie to całodobowa i gwarantowana ochrona w sytuacjach losowych dla Ciebie i Twojej rodziny. Nie możesz przewidzieć wszystkiego, ale z nami minimalizujesz ryzyko. 
 3. Spersonalizuj zakres polisy i dopasuj ją do swoich potrzeb, sprawdź nasze dodatkowe ubezpieczenia. Wiemy, że każdy ma inne oczekiwania, stąd jesteśmy elastyczni. 

CO chroni ubezpieczenie do wizy?

 
Ubezpieczenie turystyczne do wizy dla cudzoziemców” zapewni Ci ochronę w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, podczas pobytu na terytorium RP.
 
Polisa obejmuje udokumentowane koszty powstałe w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, w tym:
 1. pokrywane do 100% sumy ubezpieczenia:
 • koszty pobytu w szpitalu, leczenia i operacji;
 • koszty transportu do szpitala lub miejsca zamieszkania;
 • koszty transportu chorego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej oraz koszty transportu chorego pomiędzy placówkami medycznymi na terenie RP;
 • koszty badań służących diagnozowaniu oraz koszty zabiegów ambulatoryjnych;
 • koszty zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych oraz środków pomocniczych zaleconych przez lekarza;
 • koszty naprawy lub zakupu okularów, naprawy protez i innych środków pomocniczych wspomagających proces leczniczy.

 

 1. pokrywane do 50% sumy ubezpieczenia:
 • koszty transportu zwłok ubezpieczonego do kraju stałego pobytu lub koszty pogrzebu albo kremacji na terenie RP;
 • koszty podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej;
 • koszty leczenia stomatologicznego, do wysokości 400 zł na wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności Wiener TU S.A..

 

Umowa ubezpieczenia może zawierać także dodatkowe:
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej jednak niż 100% sumy ubezpieczenia oraz świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmujące odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

CO WYRÓŻNIA?

 
Wybierając Ubezpieczenie do wizy dla cudzoziemców w Wiener TU S.A., możesz być pewny, że podjąłeś właściwą decyzję, bo poza pełną ochroną ubezpieczeniową, zapewni Ci ona szereg wymiernych korzyści.
 
Zalety ubezpieczenia:
 • idealne dostosowanie polisy do prawnego obowiązku ubezpieczenia na wypadek choroby, leczenia szpitalnego i śmierci dla cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową.
 • atrakcyjny zakres umowy ubezpieczeniowej;
 • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków o zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego pracy o zwiększonym stopniu ryzyka, zdarzenia powstałe w związku z amatorskim uprawianiem sportów zimowych lub uprawianiem sportów wysokiego ryzyka i wyczynowych. uprawiania sportów.

OKRES I S.U.?

 • Decydując się na zakup polisy, możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia na rok lub krócej, w zależności od Twoich potrzeb.
 • W ubezpieczeniu kosztów leczenia suma ubezpieczenia musi wynosić co najmniej 30 000 euro. 
 • Suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków to ubezpieczenie dodatkowe, które zawieramy dobrowolnie i może mieć sumę ubezpieczenia: 5 000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł lub 20 000 zł.
 • Suma ta jest odrębna od sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia w zakresie kosztów leczenia.
 • Jeśli do ubezpieczenia dla wizy chcesz dokupić także ryzyko OC (odpowiedzialność cywilna) masz do wyboru dwie sumy gwarancyjne: 50 000 zł lub 100 000 zł.

 

Ubezpieczenie cudzoziemca do wizy